Mail aan 8 Eerste Kamerleden

Mail geschreven aan 8 eerste Kamerleden die een inbreng hebben gehad in de behandeling van de Zorgwet die nu voorligt in de Eerste Kamer, te weten:

Zie: http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33684_jeugdwet

naam
dr. Flip Schrameijer

e-mail
flip.schrameijer@xxxxx.nl

onderwerp
Wetsontwerp Jeugdwet

Zeer geachte heer/mevrouw,

Als verontrust burger met enige kennis van de jeugd-GGZ, wilde ik u graag het volgende voorleggen i.v.m. het voorliggende wetsvoorstel voor de Jeugdwet. Naar ik begrijp is deel van het plan dat de financiering van de zorg voor jeugdigen met psychiatrische stoornissen van de zorgverzekering naar de gemeenten wordt overgeheveld.

Aangezien deze maatregel leeftijds- en aandoening gebonden is vraag ik mij af of deze niet in strijd is met artikel 2 en/of artikel 23 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Het eerste is het anti-discriminatie-artikel, het tweede garandeert bijzondere zorg voor kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap.

Indien gemeentelijke financiering hun minder garanties biedt dan de zorgverzekeringswet, lijkt mij dit overduidelijk het geval.

Hoogachtend,

Dr. F. Schrameijer

(www.Schrameijer-Duurkoop.nl)

De eerste reactie kwam onmiddellijk (van links naar rechts):

“U slaat de spijker op z’n kop! Het is een van de redenen waarom de SP tegen het wetsvoorstel is.
Tineke Slagter”

De tweede kwam anderhalve dag later:
“Hartelijk dank voor uw bericht. Het punt dat u noemt heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel onze aandacht.
Met vriendelijke groet,
Jannette Beuving”

 

 

Advertentie